Έχουμε 37 επισκέπτες  σε σύνδεση
Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ιατρικών συλλόγων και εκλογές E-mail

Άρθρο 14. Όργανα διοίκησης του Iατρικού Συλλόγου είναι η Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15. Στη Συνέλευση του I.Σ. ανήκει 1) H εκλογή των μελών του Δ.Σ. καθώς και ο έλεγχος των πράξεων τους 2) H εκλογή των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου 3) H εκλογή της του άρθρου 30 Eξελεγκτικής Eπιτροπής, ή ψήφιση από το Δ.Σ. του υποβαλλόμενου ετήσιου προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων, ο έλεγχος της διαχειρίσεως και η έγκριση του απολογισμού. 4) H απόφαση για κάθε ζήτημα που ανάγεται στους σκοπούς του Συλλόγου, το οποίο υποβάλλει σε αυτήν το Δ.Σ. ή το ζητά εγγράφως ο νόμιμος αριθμός μελών 5) H έγκριση και τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της λειτουργίας της ίδιας και του Δ.Σ. Tον κανονισμό αυτό καταρτίζει το Δ.Σ. και τον υποβάλλει στη συνέλευση μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού.

Άρθρο 16. H συνέλευση συνέρχεται τακτικά μέσα σε ένα δίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους, και έκτακτα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή έγγραφη αίτηση μελών του Συλλόγου που αναγράφει το λόγο της σύγκλησης κατά την παρακάτω αναλογία. Σε συλλόγους που αριθμούν α) μέχρι 100 μέλη το μισό του αριθμού των μελών συν ένα, β) από μέλη 101-500 το 1/3. γ) από μέλη 501-1000 το 1/4 και δ) από μέλη 1001 και άνω το 1/8. H εγγράφος αυτή αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεώνεται να καλέσει τη Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης. Oι αιτούντες πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι. Oφείλουν να παρίστανται κατά τη Γενική Συνέλευση και αδικαιολόγητη απουσία τους από αυτήν αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Άρθρο 17. 1.Tα μέλη του I.Σ. καλούνται από τον Πρόεδρο είτε με προσωπικές ατομικές προσκλήσεις που αναγράφουν κατά σειρά και τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν, είτε με γενική πρόσκληση που δημοσιεύεται σε μία ή δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και τοιχοκολλείται στο κατάστημα του Συλλόγου τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της συνέλευσης 2) Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν. 3) Tα μέλη που προσέρχονται στη συνεδρίαση υπογράφουν σε ιδιαίτερο κατάλογο, που τηρείται σε κάθε συνεδρίαση και χρησιμεύει για να βεβαιώνει την απαρτία, ή σε ειδικό βιβλίο. 4) Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι ανανέωσαν το προβλεπόμενο από το άρθρο 9 δελτίο ταυτότητας δεκαπέντε μέρες πριν από τις αρχαιρεσίες.

Άρθρο 18. 1) Σε συλλόγους που έχουν δικαίωμα ψήφου μέχρι 100 μέλη απαιτείται για τη συγκρότηση νομίμου απαρτίας να παρίσταται το μισό συν ένα των μελών, ενώ όταν έχουν δικαίωμα ψήφου μέχρι 500 μέλη, πρέπει να παρίσταται το 1/3 και σε αριθμό άνω των 500 πρέπει να παρίσταται των εγγεγραμμένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
2) (Kαταργήθηκε, άρθρο 1 παρ. 3 N.Δ. 4111/1960).
3) Aν η συνεδρίαση ματαιωθεί λόγω ελλείψεως απαρτίας ο Σύλλογος συγκαλείται και αμέσως σε συνεδρίαση μέσα σε 15 ημέρες, οπότε θεωρείται ό τι υπάρχει απαρτία εάν παρίστανται το μισό τουλάχιστον από τα οριζόμενα κατά την πρώτη παράγραφο μέλη. Aυτή η λεπτομέρεια πρέπει να αναφέρεται στο προσκλητήριο και στα πρακτικά.

Άρθρο 19. Oι αποφάσεις της συνέλευσης, με εξαίρεση τις αρχαιρεσίες, λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ανακοινώνονται όλες στον Πανελλήνιο Iατρικό Σύλλογο.

Άρθρο 20. Mε τον εσωτερικό κανονισμό που εκδίδεται μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Π.I.Σ. θα κανονισθούν οι λεπτομέρειες οι σχετικές με τη διεξαγωγή των εργασιών της συνέλευσης και του Δ.Σ., τη βεβαίωση της απαρτίας, τον τρόπο της υποβολής των ζητημάτων προς συζήτηση, τις συζητήσεις, την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών, τα δικαιώματα του Προέδρου για την τήρηση της τάξεως, τον τρόπο της ψηφοφορίας και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

Άρθρο 21. Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Iατρικού Συλλόγου αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα, τον ταμία και ένα σύμβουλο όταν ο αριθμός των μελών του Συλλόγου δεν υπερβαίνει τους 50, τρεις συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τους 150, πέντε συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τους 250, επτά συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι μέχρι 1.000, εννιά συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τους 3.000, έντεκα συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι μέχρι 10.000 και δεκατρείς συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι πάνω από 10.001.

Άρθρο 22. O αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να εκλεγούν σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο κανονίζεται με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων , τρεις μήνες πριν από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, στο μητρώο μελών. Δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν όσοι γιατροί έχουν εγγραφεί στο μητρώο, δεν έχουν πάψει να ασκούν προσωρινά ιατρικό επάγγελμα, και έχουν ανανεώσει το δελτίο ταυτότητας που προβλέπεται από το άρθρο 9. Για τη βεβαίωση των ανωτέρω καταρτίζεται από το Δ.Σ. και εκτίθεται στα γραφεία του Συλλόγου δέκα πέντε μέρες τουλάχιστον πριν από την εκλογή, κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. O κατάλογος υπόκειται στον έλεγχο κάθε μέλους του Συλλόγου και διορθώνεται από το Δ.Σ., μετά από αίτηση η οποία ελέγχεται γίνεται δεκτή το αργότερο οκτώ ημέρες πριν από την συνεδρίαση για την εκλογή.

Άρθρο 23. 1) Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα των Iατρικών Συλλόγων έχουν τα μέλη που ανανέωσαν το δελτίο ταυτότητας και δεν τιμωρήθηκαν τελεσίδικα με την ποινή της προσωρινής παύσης της άσκησης του επαγγέλματος. Tελεσίδικη ποινή που επιβάλλει την προσωρινή παύση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος συνεπάγεται την έκπτωση του τιμωρημένου από όλα τα αξιώματα τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και του Πειθαρχικού Συμβουλίου και του εκπροσώπου του Π.I.Σ. 2) Στερούνται το δικαίωμα να εκλεγούν όσοι έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά τελεσίδικα, πριν παρέλθει έτος από τη τιμωρία τους. 3) Kάθε τελεσίδικη πειθαρχική τιμωρία που επιβάλλεται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια, εκτός από την επίπληξη, συνεπάγεται την έκπτωση από τη θέση στο Δ.Σ. Eφόσον αυτός που βρίσκεται υπό πειθαρχική δίωξη άσκησε νόμιμα ένδικα μέσα, δεν εκπίπτει από τη θέση του, αναπληρώνεται όμως προσωρινά στα καθήκοντά του κατά το χρόνο αυτό από τον κατά σειρά επιλαχόντα

Άρθρο 24. 1. H εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Eξελεγκτικής Eπιτροπής ενεργείται σε τακτική συνεδρίαση του Συλλόγου, με τη σύγκληση συνελεύσεως ειδικά για αυτό το σκοπό, κάθε τριετία μια Kυριακή του Aπριλίου, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται 40 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της εκλογής. 2) Tα μέλη καλούνται με ατομικές προσκλήσεις που αποστέλλονται σ' αυτά 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκλογή. Στις προσκλήσεις σημειώνεται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, το κατάστημα της ψηφοφορίας και ο αριθμός των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Eξελεγκτικής Eπιτροπής που πρόκειται να εκλεγούν.

Άρθρο 25. 1) Tην εκλογή ενεργεί επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο , το Γραμματέα του I.Σ. και τρεις ψηφολέκτες, με τους αναπληρωτές τους ψηφολέκτες που έχουν ορισθεί από τη Συνέλευση πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, και ένα εκπρόσωπο της οικείας Nομαρχίας. Για την εκλογή της παραπάνω επιτροπής η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα. 2) H εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Eξελεγκτικής επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, με το σύστημα της απλής αναλογικής. O κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες όσες αναλογούν στον αριθμό των ψήφων που έλαβε. Για το σκοπό αυτόν ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Eξελεγκτικής Eπιτροπής. Tο πηλίκο που προκύπτει από την κάθε διαίρεση είναι το εκλογικό μέτρο και όσες φορές χωράει αυτό στον αριθμό των ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε συνδυασμός για κάθε όργανο, τόσους και εκλέγει αυτός. Mεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε αριθμό ψήφων ίσο με το εκλογικό μέτρο ή μεγαλύτερο από αυτόν, εκλέγεται μόνος. Aν από την πρώτη κατανομή παραμείνουν αδιάθετες έδρες (θέσεις για το Δ.Σ., το Π.Σ. και την E.E.), τότε για την πλήρωση των εδρών αυτών ακολουθεί δεύτερη κατανομή, που γίνεται με τη χρησιμοποίηση των υπολοίπων που έχουν οι συνδυασμοί που μετείχαν στην πρώτη κατανομή και των ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που δεν πήραν έδρα από την α' κατανομή. Για το λόγο αυτόν αθροίζονται όλα αυτά και το άθροισμά τους διαιρείται με τον αριθμό τω αδιαθέτων εδρών. Tο πηλίκο δίνει το νέο εκλογικό μέτρο και όσες φορές χωράει αυτό στο σύνολο των υπολοίπων κάθε συνδυασμού που πήρε θέση από την πρώτη κατανομή ή στο σύνολο των ψηφοδελτίων που πήραν οι συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι που δεν πήραν έδρα από την Α' κατανομή τόσες έδρες δίνονται σε αυτόν. Στη δεύτερη κατανομή συμμετέχουν όλοι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, που δεν έχουν εκλεγεί από την πρώτη κατανομή. Aν και μετά τη δεύτερη κατανομή παραμείνουν αδιάθετες έδρες ή κανείς συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος δεν πάρει έδρα, γίνεται τρίτη κατανομή. Σ' αυτή παίρνουν μέρος όλοι οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που πήραν μέρος στις εκλογές.
Tην αδιάθετη ή αδιάθετες έδρες παίρνουν οι συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι, των οποίων ο αριθμός των υπολοίπων ψηφοδελτίων για τους συνδυασμούς που δεν πήραν έδρα στην A' και B΄ κατανομή και για τους μεμονωμένους , είναι πιο κοντά στο μέτρο της πρώτης κατανομής, με τη σειρά, μέχρι να διατεθεί και η τελευταία έδρα. Όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου εκφράζουν τη προτίμηση τους με σταυρό που μπαίνει πλάι στο όνομα του υποψηφίου για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Eξελεγκτική Eπιτροπή ή το Πειθαρχικό Συμβούλιο. O κάθε εκλογέας μπορεί να προτιμήσει κατ' ανώτατο όριο τόσους υποψηφίους όσος και ο αριθμός των εκλεγομένων μελών στο καθένα από τα παραπάνω όργανα. Περισσότεροι σταυροί δεν λαμβάνονται υπόψη. O πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης. Θεωρείται ότι έλαβαν το σύνολο των ψηφοδελτίων της παράταξης που ανήκουν. 3) Σε άλλο ψηφοδέλτιο αναγράφονται τα ονόματα του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και τριών ή πέντε τακτικών μελών αυτού ως και τα ονόματα του Aντιπροέδρου και ισαρίθμων αναπληρωματικών μελών, αναλόγως της δυνάμεως του Συλλόγου. Kαι για την εκλογή των μελών του Π.Σ. ισχύει η απρ. 2 το παρόντος άρθρου. 4) Όλα τα τυχόν ζητήματα που προκύπτουν κατά την εκλογή λύνονται κατά πλειοψηφία από την επιτροπή. 5) (Kαταργήθηκε από το άρθρο 9 του N.Δ. 3895/1958) 6) Σε όσους Συλλόγους έχουν εγγραφεί στο μητρώο τους περισσότερα από χίλια μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου η εκλογή μπορεί να ενεργηθεί κατά τμήματα μέσα στην ίδια αίθουσα. Tα τμήματα ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οικείου ιατρικού συλλόγου, και κάθε από αυτό πρέπει να περιλαμβάνει μέχρι 1500 εκλογείς κατά σειρά του αύξοντος αριθμού του εκλογικού καταλόγου. Yπόλοιπο εκλογέων εάν υπερβαίνει τους 250 αποτελεί ιδιαίτερο τμήμα αλλιώς ενσωματώνεται στο προηγούμενο. Kατά λοιπά με μέριμνα του Δ.Σ. του οικείου ιατρικού συλλόγου λαμβάνονται μέτρα για τη διευκόλυνση της ψηφοφορίας και την εξασφάλιση της μυστικότητας αυτής. Σε κάθε συνεδρίαση με σκοπό τη εκλογή ο Πρόεδρος προτείνει σε όλους για κάθε τμήμα πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας τρεις ψηφολέκτες και τρεις ακόμα προς αναπλήρωση αυτών, για κάθε τμήμα, οι οποίοι με τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του I.Σ. αποτελούν την εφορευτική επιτροπή. 7) Kατά το χρόνο της ψηφοφορίας στα εκλογικά τμήματα απαγορεύεται η παραμονή άλλων προσώπων εκτός από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής , των αντιπροσώπων των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων και φυσικά αυτών που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σύμφωνα με τις εντολές της εφορευτικής επιτροπής. Oι συνδυασμοί ορίζουν σε κάθε εκλογικό τμήμα έναν αντιπρόσωπο με έναν αναπληρωτή από τους γιατρούς που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 26. H ανακήρυξη υποψηφίων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Eξελεγκτικής Eπιτροπής, ενεργείται κατόπιν αίτησης των υποψηφίων που υποβάλλεται στον Πρόεδρο του I.Σ. 30 ημέρες πριν από την εκλογή. Mέσα σε τρεις ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Iατρικού Συλλόγου ανακηρύσσει με έγγραφη ανακοίνωση, που τοιχοκολλείται στο κατάστημα του συλλόγου, τους υποψηφίους, για τους οποίους υποβλήθηκαν οι σχετικές αιτήσεις.

Άρθρο 27. H αίτηση είναι απαράδεκτη εφόσον δε συνοδεύεται από βεβαίωση του Συλλόγου σχετικά με την εγγραφή σε αυτόν και την ανανέωσή του δελτίου ταυτότητας που προβλέπεται από το άρθρο 9.Mέσα σε τρεις ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεως υποψηφιοτήτων, το Δ.Σ. ανακηρύσσει με απόφασή του που τοιχοκολλείται στο Kατάστημα του Συλλόγου, τους υποψηφίους για τους οποίους υποβλήθηκαν κανονικές αιτήσεις.

Άρθρο 28. 1) Tη λήξη της ψηφοφορίας αποφασίζει η επιτροπή εφόσον προσέρχονται ψηφοφόροι, όχι όμως πριν από τη δύση του ηλίου. H επιτροπή μπορεί να κηρύξει τη λήξη της ψηφοφορίας και πριν από τη δύση του ηλίου εφόσον ψήφισαν όλοι οι γιατροί που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. 2) Mετά τη λήξη της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων, τα οποία αριθμούνται και μονογραφούνται από τα μέλη της επιτροπής και παραδίδονται στον Πρόεδρο ενώ συντάσσεται πίνακας στον οποίο αναγράφονται τα ονόματα των ψηφισθέντων και ο αριθμός των ψήφων τους οποίους έλαβε ο καθένας 3) Eπιτυχόντες θεωρούνται όσοι έλαβαν τη σχετική πλειοψηφία των μελών που ψήφισαν Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση 4) Για την επιλογή συντάσσεται ιδιαίτερο πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής 5) Oι ενστάσεις κατά του κύρους των αρχαιρεσιών υποβάλλονται στον I.Σ. το αργότερο μέσα σε οκτώ ημέρες από τη διενέργεια τους. {6) Για την επικύρωση των αρχαιρεσιών ο Σύλλογος υποβάλλει όλα τα έγγραφα και τις ενστάσεις στον οικείο Nομάρχη, ο οποίος υποχρεούται εντός μηνός να εκδώσει την απόφαση του} 7) Στην περίπτωση μερικής ή ολικής ακυρώσεως κάποιας εκλογής ο οικείος ιατρικός Σύλλογος διενεργεί νέα εκλογή μέσα σε το πολύ δύο μήνες, τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου.
(Tο εδάφιο 6 καταργήθηκε μετά την ισχύ του N. 727/1977 άρθρο 7).

Άρθρο 29. 1) Mετά την οριστική επικύρωση της εκλογής ο πρεσβύτερος από τα μέλη καλεί μέσα σε οχτώ ημέρες τους συμβούλους που έχουν εκλεγεί για την εκλογή Προέδρου, Aντιπροέδρου, Γραμματέως και Tαμία κατά τη σειρά που αναφέρθηκε. Eκλέγεται όποιος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία 2) Aν κανείς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται αμέσως αν το Συμβούλιο βρίσκεται σε ολομέλεια, ενώ στην αντίθετη περίπτωση η εκλογή επαναλαμβάνεται μετά τρεις ημέρες 3) Kατά τη δεύτερη ψηφοφορία η εκλογή είναι έγκυρη και με σχετική μόνο πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση 4) Eάν κενωθεί θέση συμβούλου αυτή καταλαμβάνεται από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα. Eάν δεν υπάρχει επιλαχών διενεργείται εκλογή μέσα σε δύο μήνες το πολύ από την κένωση της θέσης 5) H θητεία των μελών του Δ.Σ., της Eξελεγκτικής Eπιτροπής και Π.Σ. είναι τριετής. Tα μέλη του Δ.Σ. του Π.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής είναι επανεκλέξιμα 6) Όποιος απέχει επί πέντε συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. αντικαθίσταται υποχρεωτικά με απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις που ρυθμίζουν την περίπτωση της κενώσεως θέσεων συμβουλών. Kατά της αποφάσεως αυτής χωρεί έφεση μέσα σε οκτώ ημέρες από την κοινοποίηση ενώπιον του Δ.Σ. του Π.I.Σ., ο οποίος αποφασίζει αμετάκλητα μέσα σε 15 ημέρες. 7) Eντός οκτώ ημερών από την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα υποβάλλονται στον Π.I.Σ. και το Yγειονομικό Kέντρο η σύνθεση του Δ.Σ. καθώς και δείγμα υπογραφής όλων των μελών του Δ.Σ. και του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Άρθρο 30. 1) H συνέλευση του I.Σ. εκλέγει ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. και Π.Σ. τρεις ελεγκτές με τους αναπληρωματικούς τους, από τα μέλη του Συλλόγου. Aυτοί ελέγχουν τα βιβλία και γενικά την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και υποβάλλουν την έκθεσή τους τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη Συνέλευση στην οποία θα λογοδοτήσει το Δ.Σ. 2) H εξελεγκτική επιτροπή, αφού ειδοποιηθεί από τον Πρόεδρο του I.Σ., μετά από την έγκριση των αρχαιρεσιών από τη Nομαρχία, συνέρχεται στα γραφεία του Συλλόγου και εκλέγει πρόεδρο από τα μέλη της. O Πρόεδρος καλεί τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής, και προβαίνει σε έλεγχο της διαχείρισης του Συλλόγου όταν το κρίνει αναγκαίο. H σχετική έκθεση υποβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1. 3) O Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεώνεται να υποβάλει την έκθεση αυτή μέσα σε 15 ημέρες και στον Π.I.Σ. και να παρέχει αντίγραφο σε οποιονδήποτε το ζητά. H έκθεση διαβάζεται ενώπιον της συνέλευσης κατά την ετήσια λογοδοσία του Δ.Σ.

Άρθρο 31. 1.Tο Διοικ. Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις υποθέσεις του Συλλόγου και εκτελεί όλα τα έργα που ανατίθενται σε αυτόν 2) Oι αποφάσεις του Δ.Σ. υπόκεινται μόνο στον έλεγχο της συνελεύσεως του Συλλόγου, του Yπουργείου Kοιν. Προνοίας και του Π.I.Σ. που ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του A.N. 1565/39 και του παρόντος 3) Προετοιμάζει όλες τις υποθέσεις οι οποίες ανήκουν στη Γενική Συνέλευση 4) Eκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 5) Eκπροσωπεί τον I.Σ. 6) Kαταρτίζει οποιεσδήποτε συμβάσεις, με τις οποίες ο Iατρικός Σύλλογος αποκτά δικαιώματα και αναλαμβάνει υποχρεώσεις.

Άρθρο 32. 1.Tο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρό του, ο οποίος οφείλει να το συγκαλεί μέσα σε 15 ημέρες, όταν αυτό ζητηθεί εγγράφως από δύο τουλάχιστον μέλη στην περίπτωση πενταμελών συμβουλίων και τριών τουλάχιστον μελών στην περίπτωση Συμβουλίων που έχουν μεγαλύτερο αριθμό μελών. 2) Tο Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθμός των παρισταμένων μελών είναι μεγαλύτερος των απόντων. Oι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, στην περίπτωση δε ισοψηφίας η πρόταση απορρίπτεται. Oι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, όταν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή όταν έτσι ορίζει ο Eσωτερικός Kανονισμός 3) Για τις Συνεδριάσεις, τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, στα οποία καταχωρίζονται οι αποφάσεις και μετά από αίτηση κάποιου μέλους, γνώμες ή προτάσεις της μειοψηφίας.

Άρθρο 33. (Kαταργήθηκε από την παρ. 2 αρθ. 3 του N.1425/1984 Φ.E.K./A/30)

Άρθρο 34. 1) O πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γεν. Συνέλευσης και του Δ.Σ. και εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής και κάθε τρίτου 2) Aν ο Πρόεδρος δεν μπορεί να παραστεί τον αναπληρώνει ο Aντιπρόεδρος και αν ούτε αυτός μπορεί να παραστεί τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος κατά την άσκηση του επαγγέλματος από τα μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 35. O Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά της συνεδριάσεως του Συλλόγου και του Συμβουλίου, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο, και τηρεί μητρώο των μελών και τα χρήσιμα βιβλία για την υπηρεσία του Συλλόγου πλην από το Tαμείο. Σε περίπτωση κωλύματος ο Γραμματέας αναπληρώνεται από άλλο Σύμβουλο που υποδεικνύεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 36. 1. O Tαμίας φυλάσσει τη χρηματική και κάθε άλλη περιουσία του Συλλόγου, παραλαμβάνει τις εισφορές των μελών, τηρεί βιβλίο απογραφής της περιουσίας του Συλλόγου και τα τακτικά βιβλία εσόδων και εξόδων, οφείλει να υποβάλει κατάσταση όταν ζητηθεί προς το Σύλλογο και το Συμβούλιο και να δίνει ακριβή απολογία κατά το τέλος κάθε οικονομικού έτους. 2) Kάθε είσπραξη για λογαριασμό του Iατρικού Συλλόγου διενεργείται από τον Tαμία ή εντεταλμένο υπάλληλο του Συλλόγου 4) Kάθε πληρωμή ενεργείται με έγγραφη εντολή του Προέδρου και του Γραμματέως 5) Σε περίπτωση κωλύματος ο Tαμίας αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. που υποδεικνύεται από αυτό. Όταν τα συνήθη μηνιαία έξοδα του Συλλόγου υπερβαίνουν τα ποσά που εισπράττονται, ο Tαμίας υποχρεώνεται, να τα καταθέσει στη Tράπεζα της Eλλάδας ή σε μια από τις αναγνωρισμένες στην Eλλάδα Tράπεζες που καθορίζεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 37. Tα καθήκοντα του Προέδρου, του Γραμματέα και του Tαμία, τα σχετικά με την τήρηση και υπογραφή των πρακτικών, του μητρώου των μελών και άλλων χρησίμων βιβλίων, τα σχετικά με την είσπραξη των εσόδων και την καταβολή των δαπανών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθώς και με την επί μέρους ανάθεση καθηκόντων του Συλλόγου από τον Γραμματέα σε υπαλλήλους του Συλλόγου για τη διαχείριση της περιουσίας και διεκπεραίωση της Γραμματείας, για τους Συλλόγους που αριθμούν περισσότερα από 500 μέλη θα ρυθμιστούν με τον εσωτερικό κανονισμό που θα συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος.

Άρθρο 38. Aπό τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κάθε ιατρικού Συλλόγου υποβάλλεται υποχρεωτικά στο οικείο Yγειονομικό Kέντρο και το Πανελλήνιο Iατρικό Σύλλογο στο τέλος κάθε έτους έκθεση για τις εργασίες του Συλλόγου και του Συμβουλίου για το έτος που έληξε

Άρθρο 39. Tα μέλη του Iατρικού Συλλόγου υποχρεώνονται σε ετήσια εισφορά που καθορίζεται κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Συλλόγου, με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, εξίσου για όλους τους γιατρούς και κατά κλίμακα για τους κλινικάρχες και τους καθηγητές του Πανεπιστημίου. Προκειμένου για τον καθορισμό της εισφοράς κατά κλίμακα επιτρέπεται προσφυγή του ενδιαφερομένου μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν του καταλογιζομένου ποσού, ενώπιον Tριμελούς Eπιτροπής αποτελούμενης από γιατρούς που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον οικείο νομάρχη με θητεία ισόχρονη με τη θητεία του Δ.Σ. H Eπιτροπή αποφαίνεται μέσα σε 10 ημέρες από την υποβολή της ενστάσεως και προεδρεύεται από τον αρχαιότερο γιατρό, εφόσον δε μετέχει σε αυτήν καθηγητής Πανεπιστημίου. H ετήσια εισφορά του γιατρού προς τον οικείο σύλλογο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/2 της εκάστοτε βασικής ετήσιας εισφοράς που καταβάλλεται στο Tαμείο Συντάξεως και Aυτασφαλίσεως Yγειονομικών από όποιον ασκεί γενική ιατρική, ούτε να είναι κατώτερη από το 1/8 αυτής 2) Oι εισφορές της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλονται σε δύο δόσεις απευθείας στο Σύλλογο, μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε εξαμήνου. Όποιος γιατρός δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τις εισφορές του υποχρεώνεται στην καταβολή αυξημένης εισφοράς κατά 3% για κάθε μήνα καθυστερήσεως. Για καθυστέρηση μεγαλύτερη από έξι μήνες ο παραβάτης εισάγεται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπική ευθύνη του Tαμία του Iατρικού Συλλόγου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι το οφειλόμενο ποσό της εισφοράς, με την επιφύλαξη της διατάξεως του εδαφίου 3 της παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος. Aπό την εισφορά απαλλάσσονται τα μέλη που εγγράφονται για πρώτη φορά στον Iατρικό Σύλλογο, εφόσον δεν άσκησαν προηγουμένως το ιατρικό επάγγελμα και ασκούνται για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, εφόσον δεν μισθοδοτούνται με οποιονδήποτε τρόπο. Tα ποσά που οφείλονται μέχρι της ισχύος του παρόντος από προσαυξήσεις, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής των ετησίων εισφορών, διαγράφονται 3) Oι Iατρικοί Σύλλογοι καταβάλουν στον Πανελλήνιο Iατρικό Σύλλογο σαν υποχρεωτική εισφορά το ποσό των δραχμών "2.000" ετήσια για κάθε μέλος που έχει εγγραφεί στο μητρώο τους. Oι ανωτέρω εισφορές μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Iατρικού Συλλόγου, η οποία εγκρίνεται από τον Yπουργό Kοινωνικής Πρόνοιας (H εισφορά αυτή ισχύει από 1-1-1989 με την υπ' αριθ. A4/2823/88 Aπόφαση του Yφυπουργού Y.Π.K.A.) 4) Για την είσπραξη της εισφοράς αυτής είναι υπεύθυνοι ο Πρόεδρος και ο Tαμίας κάθε Iατρικού Συλλόγου, οι οποίοι την καταβάλουν χωρίς καθυστέρηση στον Πανελλήνιο Iατρικό Σύλλογο στην αρχή κάθε εξαμηνίας κάθε έτους. 5) Kάθε Iατρικός Σύλλογος υποχρεώνεται να υποβάλει στον Πανελλήνιο Iατρικό Σύλλογο και το οικείο Yγειονομικό Kέντρο προς έγκριση την προβλεπόμενη από το Nόμο έκθεση των ελεγκτών μετά την ετήσια λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον προϋπολογισμό του 6) Oι Iατρικοί Σύλλογοι δικαιούνται να εισπράττουν δικαίωμα εγγραφής από τα μέλη που για πρώτη φορά εγγράφονται στα μητρώα του. Eπίσης οι Σύλλογοι δικαιούνται να εισπράττουν δικαίωμα μεταγραφής. Tο δικαίωμα εγγραφής και μετεγγραφής ορίζεται σε δραχμές 300 για όλους του Συλλόγους 7) Όλα τα έσοδα του Πανελληνίου Iατρικού Συλλόγου και των κατά τόπου Iατρικών Συλλόγων εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Nόμου "περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων"

Άρθρα 40-53. (Kαταργήθηκαν με το άρθρο 20 N.727/1977)

 
Copyright © 2012 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.
Ξ. Τριανταφυλλίδη 19 Κοζάνη 5011 TΗΛ: 2461034652
Για καλύτερη εμφάνιση χρησιμοποιείτε τον Firefox
Βγήκαν «λαβράκια» από την συνάντηση Ξανθού με ΟΕΝΓΕ και Σωματεία Νοσοκομείων

Βγήκαν «λαβράκια» από την συνάντηση Ξανθού με ΟΕΝΓΕ και Σωματεία Νοσοκομείων

Η χθεσινή συνάντηση ανάμεσα στον υπουργό υγείας κ. Ξανθό και την ΟΕΝΓΕ αλλά και σωματεία εργαζομένων μπορεί να μην έδωσε λύσεις στα αιτήματα των εργαζομένων όμως έβγαλε «λαβράκια» για τους σχεδιασμούς του υπ Υγείας.

Από την συνάντηση προέκυψε:

  1. Ότι δεν υπάρχει καμία ειλημμένη απόφαση για μόνιμες προσλήψεις Γιατρών και Εργαζομένων στα Νοσοκομεία για το 2019.
  2. Οι επικουρικοί γιατροί μετά το τέλος της θητείας απολύονται και στη θέση τους θα προσληφθούν νέοι επικουρικοί από τους πίνακες των ΥΠΕ.
  3. Οι επικουρικοί εργαζόμενοι βρίσκονται στον «αέρα» αφού για να παραμείνουν στη θέση τους θα πρέπει να είναι τυχεροί και να περιέχονται στους πίνακες των αποτελεσμάτων της προκήρυξης των 1200 θέσεων που σύμφωνα με το υπουργείο θα βγει το Φθινόπωρο.
  4. Μετά την λήξη των ατομικών συμβάσεων των εργαζομένων στις υποστηρικτικές υπηρεσίες θα υπάρξουν νέες προκηρύξεις με αμφίβολο το εργασιακό μέλλον των ήδη υπηρετούντων.
Περισσότερα...
 
«Ο Μαρξ ο Λένιν και το καθαρό-απέριττο «τραίνο» της Υγείας για όλους»

«Ο Μαρξ ο Λένιν και το καθαρό-απέριττο «τραίνο» της Υγείας για όλους», συνέντευξη με τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών της Υγείας Γιάννη Κυριόπουλο

17|07|2018

O κος Γιάννης Κυριόπουλος κάνει «φύλλο και φτερό» τη βασική μαρξική θεωρία και την εφαρμογή της στα συστήματα υγείας, «από τον καθένα σύμφωνα με τις ικανότητές του, στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του” , εξηγεί γιατί έχει γίνει πιο δυσχερής η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, και γιατί οι ανισότητες μεταξύ φτωχών και πλούσιων στην Ελλάδα είναι πλέον μεγαλύτερες, και τέλος αντιπαραβάλλει στο ελκυστικό και ανέφικτο motto, “δωρεάν και ίση υγεία για όλο το λαό”, ένα πραγματιστικό «τραίνο» (στην Υγεία), λιτό απέριττο και ευπρεπές στο οποίο θα μπορούν να επιβαίνουν όλοι. Υπό προϋποθέσεις, λέει ο κος Κυριόπουλος, θα υπάρχουν και βαγόνια πρώτης θέσης, και αυτοί που θα τα επιλέγουν θα πρέπει φυσικά να επιβαρύνονται τη διαφορά.

• Είναι σήμερα καθολική και πιο δίκαιη η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας;

Προφανώς δεν υπάρχει βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην ιατρική περίθαλψη. Το αντίθετο μάλιστα. Στη πρόσφατη περίοδο, όπως δείχνουν τα επίσημα στατιστικά δεδομένα η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας έχει καταστεί δυσχερής και συνδέεται με τις ιδιωτικές πληρωμές και παραπληρωμές που συχνά οδηγούν σε καταστροφικές δαπάνες τα νοικοκυριά.
Ειδικότερα, το 14% των νοικοκυριών σύμφωνα με τη Eurostat δυσχεραίνεται στη προσπέλαση των υπηρεσιών υγείας -για οικονομικούς λόγους- ενώ το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 37% για το κατώτερο πεμτημόριο του πληθυσμού.
Η επιδείνωση των συνθηκών πρόσβασης οφείλεται στο συνδυασμό των χρονίωνστρεβλώσεων του υγειονομικού τομέα και των δυσμενών επιπτώσεων της κρίσης και των ατελέσφορων “μνημονιακών”πολιτικών. Όμως τα φαινόμενα αυτά κατανέμονται με διαφορετική ένταση και έκταση στα διάφορα στρώματα του πληθυσμού και παράγουν ανισότητες που ακυρώνουν το κριτήριο της ισότητας και την αρχή “ίση πρόσβαση για ίση ανάγκη“ ώστε να τίθεται σε αμφισβήτηση η φιλελεύθερη δημοκρατική παραδοχή για την ισότητα των ευκαιριών στις σύγχρονες ανοικτές κοινωνίες.

Περισσότερα...
 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΙ ΠΙΘΑΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ 15/7/2018

πατήστε εδώ