ΔIATIΘETAI MIKPOBIOΛOΓIKO EPΓAΣTHPIO EN ΛEITOYPΓIA ΣTHN ΠTOΛEMAIΔA. TO IATPEIO EINAI ΠΛHPΩΣ EΞOΠΛIΣMENO KAI ΣTEΓAZETAI ΣE IΔIOKTHTO XΩPO.
ΠΛHPOΦOPIEΣ ΣTO THΛEΦΩNO  6977130644

 IΔIOKTHTOΣ XΩPOΣ 130 TETPAΓ. 2OΣ OPOΦΟΣ ΣE KENTPIKO ΠEZOΔPOMO

PENTRA 400 , sysmex KX-21N , 2 ZEISS TO ENA AXPHΣIMOΠOIHTO,  2 KΛIBANOI MEMMERT ,  ΦYΓOKENTPOΣ HETTICH  , YΠOΛOΓIΣTEΣ,  EKTYΠΩTEΣ,  THΛ.KENTPO , fax  , MONTEPNA EΠIΠΛΩΣH,  ΠAΓKOI 2 EΞETAΣTIKEΣ KΛINEΣ, ΓYN/KH KAPEKΛA(MΠOYM) KΛIMATIΣMOΣ K.Λ.Π.AΔEIA AΠO TO 1982.