Αριθμ. πρωτ. 341                                                                             

    Κοζάνη   18-08-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 1076/80, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1425/84 και της Νέας Νομοθεσίας και συγκεκριμένα του  Ν.4512/2018 και κατόπιν συνεννοήσεως με τον Π.Ι.Σ.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, σε εκλογές στα γραφεία του Συλλόγου, Ξεν. Τριανταφυλλίδη 19, για την εκλογή:

 1. Έντεκα (11) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και έξι (6) Τακτικών Μελών Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και έξι (6) Αναπληρωματικών Μελών.
 3. Τριών (3) Τακτικών και τριών (3) Αναπληρωματικών Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής
 4. Έξι (6) Εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Η ψηφοφορία σύμφωνα με τον νόμο θα γίνει την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018

και από ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 7:00μ.μ.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων ορίζεται μέχρι και την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15.00 (30 ημέρες πριν σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 2α)

Η αίτηση υποψηφιότητας είναι ατομική και συνοδεύεται από την βεβαίωση εγγραφής στον Ι.Σ.Κ. και την απόδειξη καταβολής των εισφορών προς τον Ι.Σ.Κ. μέχρι και το 2017.

Ο κατάλογος με την ανακήρυξη των υποψηφίων θα αναρτηθεί στα γραφεία του Ι.Σ.Κ. την

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 (άρθρο 305 παρ. 2).

 

Η αίτηση είναι απαράδεκτη αν δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του Συλλόγου σχετικά με την εγγραφή σε αυτόν και την οικονομική τακτοποίηση όλων των υποψηφίων όλων των συνδυασμών

και των μεμονωμένων υποψηφίων (άρθρο 305 παρ. 3)

Δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα μέλη του Συλλόγου τα οποία θα τακτοποιηθούν ταμειακά έως και το

2017, μέχρι και την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018.

Επίσης σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με το Νόμο 727/1977, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για τα μέλη και η παράλειψη αυτού συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται με πρόστιμο από 15€ μέχρι 30€.

Ο κατάλογος των μελών που θα έχουν δικαίωμα ψήφου θα αναρτηθεί στα γραφεία του Συλλόγου την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018.

Όλα τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να λάβουν γνώση του καταλόγου, έχουν δε δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για διόρθωση τυχόν λάθους μέχρι την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 (άρθρο 304 παρ. 1β).

Μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν μπορεί να γίνει διόρθωση του καταλόγου.

Ο Πρόεδρος                                Ο Γραμματέας

Χαράλαμπος Τσεβεκίδης             Ελευθέριος Τσαρίδης

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

 • Οι εκλογές σύμφωνα με το Νόμο 1425/84 θα γίνουν με το σύστημα της απλής αναλογικής.
 • Η προτίμηση του ψηφοφόρου θα εκφράζεται με σταυρό που θα βάζει δίπλα στο όνομα του υποψήφιου.
 • Ο κάθε εκλογέας μπορεί να βάλει κατά ανώτατο όριο τόσους σταυρούς προτίμησης όσος είναι και ο αριθμός των εκλεγομένων για το κάθε αξίωμα.
 • Όλοι οι υποψήφιοι για να εκλεγούν χρειάζονται σταυρό προτίμησης.
 • Σταυρό προτίμησης χρειάζεται και ο υποψήφιος πρόεδρος του Δ. Σ.
 • Δεν χρειάζεται σταυρό προτίμησης ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
 • Κατά το χρόνο της ψηφοφορίας στα εκλογικά τμήματα απαγορεύεται η

παραμονή άλλων προσώπων εκτός από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, των Αντιπροσώπων των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων και φυσικά αυτών που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σύμφωνα με τις εντολές της Εφορευτικής Επιτροπής.

 • Οι γιατροί κατά την προσέλευση για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή ταυτότητα του Συλλόγου ή κάθε άλλο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. διαβατήριο, δίπλωμα οδηγήσεως) για να μπορεί να γίνεται ο σχετικός έλεγχος από την Εφορευτική Επιτροπή.
 • Προκήρυξη εκλογών σαράντα (40) ημέρες προ της ημέρας της διεξαγωγής.
 • Τα μέλη καλούνται με ατομικές προσκλήσεις (ταχυδρομείο ή fax ή

e-mail) τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες προ των εκλογών.

 • Υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων μέχρι τριάντα (30) ημέρες προ των εκλογών.
 • Ανακήρυξη υποψηφίων εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή υποψηφιοτήτων.
 • Η αίτηση είναι ατομική και συνοδεύεται με βεβαίωση εγγραφής στον ΙΣΚ καθώς και ταμειακής τακτοποίησης.
 • Δικαίωμα ψήφου  έχουν όσοι τακτοποιηθεί ταμειακά μέχρι οκτώ (8) ημέρες προ των εκλογών.
 • Αναρτάται κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου δεκαπέντε (15) ημέρες προ των εκλογών.
 • Ενστάσεις εντός δέκα (10 ) ημερών.
 • Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου καθώς και τα μέλη, εκλέγονται μεταξύ των ιατρών της Περιφέρειας του Ιατρικού Συλλόγου που ασκούν το επάγγελμα. Απαιτείται να έχουν ασκήσει το επάγγελμα για είκοσι (20) τουλάχιστον έτη, στον ίδιο ή σε άλλο ιατρικό σύλλογο. για να έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας.
 • Οι ενστάσεις κατά του κύρους των αρχαιρεσιών υποβάλλονται στον Ιατρικό Σύλλογο εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών που αρχίζει την επομένη της ημέρας διενέργειας των αρχαιρεσιών (άρθρο 306 παρ.14)