ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π: σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών των παραρτημάτων των ΚΑΠΗ και των ∆ημοτικών Παιδικών Σταθμών του ∆. Εορδαίας του ΝΠ∆∆

Πρόσληψη Ιατρών

Αίτηση