Ιστορικό

Ο Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης, ιδρύθηκε στις 6 Μαρτίου του 1924. Τα γραφεία του Συλλόγου είναι ιδιόκτητα και βρίσκονται σήμερα στο κέντρο της πόλης της Κοζάνης επί της οδού Ξεν. Τριανταφυλλίδη 19 στον 1ο όροφο.

Λίγα λόγια

Σκοπός των I.Σ. είναι η μέριμνα για τη διατήρηση της επιστημονικής και ηθικής ικανότητας του ιατρικού σώματος να εξυπηρετήσει με προθυμία και αυταπάρνηση τη δημόσια υγιεινή και τους αρρώστους, καθώς και η εναρμόνιση των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων μεταξύ των μελών του, με σκοπό την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος του λαού και του Kράτους. 2) O σκοπός αυτός επιδιώκεται ιδίως: 1) Mε τη μέριμνα για την αρτιότερη επιστημονική μόρφωση των γιατρών 2) Mε την περιφρούρηση της αξιοπρέπειας των μελών και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας σε όσους τυχόν παρεκτρέπονται 3) Mε τη δημιουργία κοινού συναδελφικού πνεύματος και ομαλών σχέσεων μεταξύ των γιατρών με σκοπό την εξυπηρέτηση των αρρώστων και της δημόσιας υγείας. 4) Mε την εποπτεία για την πιστή τήρηση των νόμων και κανονισμών που αφορούν τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των γιατρών. 5) Mε τη μελέτη των υγειονομικών συνθηκών της χώρας, τη παρακολούθηση των μέτρων που λαμβάνονται για την βελτίωσή τους και την υποβολή προτάσεων, εισηγήσεων και γνωμών, σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την περαιτέρω τη βελτίωση των μέτρων αυτών και γενικά της υγειονομικής νομοθεσίας. 6) Mε τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων με Oργανισμούς ή Σωματεία κ.λ.π. έναντι των οποίων υπάρχει δέσμευση ενός ή περισσοτέρων γιατρών για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Oι αποφάσεις των Iατρικών Συλλόγων είναι υποχρεωτικές για τα μέλη τους, και κάθε παράβαση τους αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
Η σημερινή σύνθεση και δυναμική του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, αποτελείται από όλες τις ειδικότητες, γιατροί του Ε.Σ.Υ. και ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί, ομάδες και ειδικότητες των οποίων τα συμφέροντα διαφέρουν, αλλά από τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης αντιμετωπίζονται με το ίδιο ενδιαφέρον ισότιμα.

Τα πρώτα εγγεγραμμένα μέλη σύμφωνα με το μητρώο του Συλλόγου ήταν οι ιατροί, Νικόλαος Ρεπανάς, Γεώργιος Μεταξάς, Νικόλαος Μουμουζιάς, Γεώργιος Σκούρος, Γεώργιος Κουπαρούσος, Στέλλιος Θεολογίδης, Αρίστος Δούβλης, Βασίλειος Παπαλεωνίδας, Ιωάννης Σιτμαλίδης, Δημήτριος Ποδιώτης, Χαρίσιος Λάμπρου, Ιωάννης Αιχμαλωτίδης, Γεώργιος Πανταζόπουλος, Σταύρος Χατζημήσιος, Αργύριος Χριστίδης, Γεώργιος Καϊρης, Μηνάς Θεοδώρου, Γ. Παπαγιαννόπουλος, Θωμάς Παπαγεωργίου, Αθ. Παπαδόπουλος, Ν. Γιαννούσης, Α. Πετράκης, Νικόλαος Γκιουλέκας, Γ. Ζωγράφος, Ιωάννης Μαλατζάς, Κων/νος Μιχαηλίδης, Ελένη Βαντή, Γεώργιος Δεληβάνης, Νικόλαος Βαλίδης, Δέσπω Σουγιουλτζιόγλου, Αντώνιος Στεφανίδης, Δημοσθένης Μαυρίδης, Ακτώφ Αρώφ, Νικόλαος Χανιάς, Στέφανος Χρυσαφόπουλος, Χρήστος Αντωνιάδης, Αλεξ. Καλογερόπουλος.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης βάσει του άρθρου 2 του B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) είναι ΝΠΔΔ.