Από 10/1/2019 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, το ηλεκτρονικό έντυπο γνωμάτευσης για εισαγωγή ασθενούς σε Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής νοσηλείας (ΚΑΑ-ΚΝ), προκειμένου οι Διευθυνντές των Νοσοκομείων και των Ιδιωτικών Κλινικών να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα προέγκρισης για εισαγωγή σε ΚΑΑ-ΚΝ ασθενών, στο αρμόδιο όργανο του Οργανισμού ( www.eopyy.gov.gr ->πάροχος υγείας ->ιατρικές υπηρεσίες -> γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ -> γνωμάτευση ΚΑΑ-ΚΝ ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ (δείτε εδώ), η ηλεκτρονική γνωμάτευση θα υποβάλλεται από τον θεράποντα ιατρό 48 ώρες πριν την εκτιμώμενη έξοδο από το νοσοκομείο – κλινική, ο οποίος θα λαμβάνει άμεση ενημέρωση για την έκβαση του αιτήματος (εγκριτικό ή απορριπτικό) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ώστε και ο ασθενής να ενημερώνεται ,πριν την έκδοση του εξιτηρίου του.

Κατόπιν της υποβολής και της ολοκλήρωσης του ελέγχου από τον Οργανισμό και εφόσον η απόφαση του αρμόδιου οργάνου είναι εγκριτική, ο ασθενής δύναται να μεταβεί προς συνέχιση της νοσηλείας του σε ΚΑΑ-ΚΝ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω από 17/1/2019 και στο εξής, εισαγωγές ασθενών σε ΚΑΑ-ΚΝ οι οποίες δεν ακολούθησαν την αναφερόμενη διαδικασία δεν θα γίνονται δεκτές από τον Οργανισμό, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ακολουθούν διευκρινιστικές οδηγίες από την Διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ:

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων, περί ηλεκτρονικής έκδοσης Γνωματεύσεων για παροχές προς ασφαλισμένους, όλοι οι γιατροί έχουν υποχρέωση, να εγγραφούν στο ίδιο σύστημα, προκειμένου να καταχωρούν τις αντίστοιχες Γνωματεύσεις.

Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), επιλογή: Εφαρμογές / Ιατρικές Υπηρεσίες / Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ πραγματοποιούνται οι παρακάτω επιλογές:

  • Εγγραφή Χρήστη: επιλέγεται μόνον από γιατρούς που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και αφορά αποκλειστικά την αρχική (πρώτη) εγγραφή.
  • Μεταβολή: επιλέγεται μόνον από τους συμβεβλημένους γιατρούς, καθώς και για την επικαιροποίηση των στοιχείων στο σύστημα, όλων των χρηστών.
  • Επανεγγραφή Ιατρού: επιλέγεται σε κάθε περίπτωση απώλειας του κωδικού χρήστη, μετά την πρώτη εγγραφή,

Ο Οργανισμός ενημερώνει ότι, από 10/1/2019, η συνταγογράφηση Συνεδριών Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Εσωτερικών Ασθενών, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από την εφαρμογή «Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ», η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), διαδρομή:

Εφαρμογές -> Ιατρικές Υπηρεσίες -> Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ.

Η ηλεκτρονική γνωμάτευση έχει δυνατότητα να επικαιροποιηθεί με νεότερη ιατρική γνωμάτευση, η οποία παραμένει ιστορικά στο σύστημα.

Η χειρόγραφη συνταγογράφηση αυτών των συνεδριών δεν θα είναι πλέον αποδεκτή από την παραπάνω ημερομηνία.

Ο ΕΟΠΥΥ επισημαίνει, ότι η διαδικασία της υποβολής προς αποζημίωση των ανωτέρω δαπανών παραμένει ως έχει και θα πραγματοποιείται κανονικά από την εφαρμογή eΔΑΠΥ Κλειστής Περίθαλψης.

Από 17/1/2019, θα είναι υποχρεωτική η αναφορά στον αριθμό της εγκεκριμένης γνωμάτευσης εισαγωγής ΚΑΑ-ΚΝ, τόσο κατά την αναγγελία εισιτηρίου, όσο και στα παραστατικά αποζημίωσης της δαπάνης.

Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στον Ασφαλιστικό Φάκελο Υγείας, στον ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ, δύνανται οι ίδιοι, καθημερινά, να επαληθεύουν διαδραστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Συμπληρωματικές οδηγίες θα αποσταλούν μέσω προσωπικών μηνυμάτων της εφαρμογής eΔΑΠΥ, προς όλους τους ιατρούς και τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης.

Για επιπλέον διευκρινήσεις στο: edapy@eopyy.gov.gr.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Α.Υ.Σ.) ή ΟΜΑΔΑ REALTIME

Επισημαίνεται, ότι προς Α.Υ.Σ. από 3/9/2018, κατευθύνονται ΜΟΝΟΝ γνωματεύσεις, στις οποίες υπάρχει η ένδειξη «ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Υ.Σ.», κατά την έκδοση ή την εκτέλεση τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η γνωμάτευση, που έχει δρομολογηθεί προς Α.Υ.Σ., θα θεωρείται ως Μη Εκτελέσιμη.

Εξαιρούνται, οι περιπτώσεις γνωματεύσεων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας (ΚΑΑ_ΚΝ), όπου σε κάθε περίπτωση (ακόμα και χωρίς ένδειξη «ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Υ.Σ.»), θα υποβάλλονται προς Έγκριση μέσω της ίδιας επιλογής(σημείο 5 παρακάτω) και θα δρομολογούνται αυτόματα προς το Α.Υ.Σ. ή την Ομάδα RealTime, κατά περίπτωση.

1) Στις περιπτώσεις, που απαιτείται Απόφαση Α.Υ.Σ.κατά την εκτέλεση και υπάρχει ήδη χειρόγραφη απόφαση, η οποία συνοδεύει τησυγκεκριμένη γνωμάτευση, τότε απαιτείται υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος,κατά την οποία θα πρέπει να επισυνάπτεται («ανέβασμα» αρχείου σε μορφή .pdf), ως απαραίτητο δικαιολογητικό προς επιβεβαίωση, ψηφιοποιημένο αντίγραφο της χειρόγραφης απόφασης, ώστε το αίτημα έγκρισης να εξυπηρετείται κατά προτεραιότητα.

2) Στις περιπτώσεις, που απαιτείται Απόφαση Α.Υ.Σ. κατά την εκτέλεση και δεν υπάρχει χειρόγραφη απόφαση, τότε απαιτείται υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος, κατά την οποία θα πρέπει να επισυνάπτεται («ανέβασμα» αρχείου σε μορφή .pdf), ως απαραίτητο δικαιολογητικό, κάθε συμπληρωματικό ψηφιοποιημένο έντυπο προς αξιολόγηση, ώστε το αίτημα να προχωρήσει προς έγκριση. Στοιχεία, τα οποία συμπεριλαμβάνονται ήδη στην ηλεκτρονική γνωμάτευση (πχ πίνακες πολλαπλών επιλογών κλπ), δεν χρειάζεται να επισυνάπτονται.

3) Στις επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις, τα παραπάνω βήματα εφαρμόζονται ανά γνωμάτευση.

4) Σε κάθε περίπτωση, που κατά την αξιολόγηση αιτήματος έγκρισης από Α.Υ.Σ.,δεν πληρούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε η γνωμάτευση επιστρέφεται ηλεκτρονικά στον αιτούντα, με την απαραίτητη αιτιολόγηση, για να συμπληρώσει τα επιπλέον έντυπα («ανέβασμα» αρχείου σε μορφή .pdf), ώστε το αίτημα να δρομολογηθεί ξανά προς έγκριση.

5) Για Ιατρούς και Παρόχους Υγείας: Η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος προς Α.Υ.Σ. ή Ομάδα RealTime πραγματοποιείται στον ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ:
(www.eopyy.gov.gr) >Επαγγελματίες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Παροχών Υγείας > Ιατρικές Υπηρεσίες >Αίτημα Γνωμάτευσης ΕΚΠΥ προς Α.Υ.Σ. (URL: https://apps.ika.gr/eApproveHealthComitee).

6) Για επιπλέον διευκρινίσεις – ερωτήσεις στην χρήση των εφαρμογών μπορείτε να απευθύνεστε με emailστο: edapy@eopyy.gov.gr.

www.nextdeals.gr