Αγαπητοί προσκεκλημένοι, 11 Ιανουαρίου 2019 Για το Υπουργείο Υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντική η σημερινή ημερίδα, όχι μόνο για το περιεχόμενό της ή λόγω του επιστημονικού κύρους των συμμετεχόντων, αλλά και για το συμβολισμό που εμπεριέχει, ως εναρκτήριο λάκτισμα μιας διαδικασίας που τόσο ανάγκη έχουμε ως χώρα να ξεκινήσει και να εμπεδωθεί. Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι στην Ελλάδα η απουσία εθνικών μητρώων ασθενών συνιστά ένα σοβαρό διαχρονικό έλλειμμα. Ένα έλλειμμα του οποίου η κάλυψη θα επιφέρει μια σοβαρή αναβάθμιση τόσο στο επίπεδο των οδηγιών και των αποφάσεων που αφορούν στην καθημερινή ιατρική πρακτική, όσο και στο επίπεδο  λειτουργίας των μηχανισμών αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης φαρμάκων και άλλων ιατροτεχνολικών προϊόντων. Σε εποχές που η φαρμακευτική καινοτομία αποτελεί την πιο ισχυρή πρόκληση για την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας παγκοσμίως, τα μητρώα αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο τεκμηριωμένης ιεράρχησης στην κατανομή της φαρμακευτικής δαπάνης. Δεν είναι υπερβολικό να ειπωθεί ότι η δρομολόγηση, η ολοκλήρωση και η εμπέδωση των μητρώων θα είναι και κριτήριο του κατά πόσο η χώρα μας αποκτά «ΗΤΑ επάρκεια» και μια αυτάρκεια στην δυνατότητα αποτίμησης και σύγκρισης θεραπευτικών στρατηγικών. Ευρύτερα, θα λέγαμε, μια σοβαρή αναβάθμιση των εργαλείων χάραξης πολιτικής. Στον σχεδιασμό μας είναι η συγκρότηση οργανισμού ΗΤΑ, ως το επόμενο βήμα μετά την Επιτροπή Αξιολόγησης Φαρμάκων που ήδη λειτουργεί σήμερα. Ο Οργανισμός αυτός θα έχει στην διάθεσή του ένα αναπόσπαστο τμήμα της λειτουργίας του στην αξιοποίηση των δεδομένων των μητρώων. Κάτι ανάλογο θα ισχύσει και με το Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών, που ιδρύεται με νόμο την περίοδο αυτή. Τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα: α) έχουμε προχωρήσει στην ψήφιση ενός σαφούς νομοθετικού πλαισίου κατάρτισης  και λειτουργίας των εθνικών μητρώων β) έχουμε συγκροτήσει Συντονιστική Επιτροπή για την εποπτεία κατάρτισης των μητρώων γ) έχουμε συγκροτήσει 50 Ομάδες Εργασίας (με την συμβολή των ιατρικών κοινοτήτων,  των πανεπιστημιακών κλινικών και ειδικών κέντρων, όπου αυτά υπάρχουν) για κάθε νόσημα ή παράγοντα για τον οποίο έχουν ιεραρχήσει ως προτεραιότητα στην κατάρτιση μητρώων. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και την πρόβλεψη για την ενεργή συμμετοχή των φορέων των ασθενών σε κάθε βήμα ανάπτυξης και λειτουργίας των μητρώων. δ)  έχουμε εξασφαλίσει από ευρωπαϊκό πρόγραμμα την χρηματοδότηση των πρώτων βημάτων ψηφιακής και γραμματειακής υποστήριξης, και τέλος ε) με πρωτοβουλίες, όπως η σημερινή και άλλες, έχουμε διαμορφώσει τις προϋποθέσεις δικτύωσης και επικοινωνίας με αντίστοιχους θεσμούς άλλων χωρών και αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς η μετάδοση και η ανταλλαγή της εμπειρίας αποτελεί συστατικό στοιχείο για την ωρίμανση της διαδικασίας στη χώρα μας πάνω σε στέρεες βάσεις. Με αυτά τα λόγια, θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου και να ευχηθώ επιτυχία στις εργασίες της Ημερίδας, επιτυχία που θα αποτυπωθεί σε ένα κείμενο ομοφωνίας μετά το τέλος των ομιλιών. Σας ευχαριστώ πολύ http://www.moh.gov.gr/